Pýcha horného Šariša, perla východu, najgotickejšie či najkrajšie mesto na Slovensku. Aj to sú časté prívlastky jedného z najstarších a najzachovalejších slovenských miest – Bardejova.

Najstaršia zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241. Začiatkom 14. storočia sa v osade ležiacej na významnej obchodnej ceste spájajúcej Poľsko s Uhorským kráľovstvom usadili nemeckí kolonisti zo Sliezska. Kráľ Karol Róbert im v roku 1320 poskytol rozsiahle privilégiá, ktoré urýchlili proces pretvárania sídla na mesto. V roku 1376 kráľ Ľudovít I. povýšil Bardejov na slobodné kráľovské mesto. Nezávislosť mesta a bezpečnosť obchodu a remesiel zaručovalo mestské opevnenie nedobytnými bránami, mohutnými baštami a vodnou priekopou.

Obratnosť bardejovských kupcov a rozvoj remeselnej výroby vyniesli mesto v 14. a 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Z tohto obdobia sa zachovalo mnoho nemých svedkov zlatého veku mesta, predovšetkým svetské a cirkevné stavby, ktoré dodnes vtláčajú Bardejovu stredoveký charakter.

Starobylé centrum mesta tvorí ucelený súbor historických budov a komunikácií, ohraničený takmer súvislým pásom mestského opevnenia. Ústrednou plochou centra je obdĺžnikové Radničné námestie, obstavané radom meštianskych domov s typickými štítovými priečeliami. Jeho dominantami sú Bazilika sv. Egídia a budova historickej radnice.

Urbanistický komplex jadra mesta Bardejov predstavuje ojedinelú štruktúru vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Unikátny pôdorys s pravidelnou sieťou ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom o európskej civilizácii konca stredoveku. Tento systém sa tu zachoval v obdivuhodnom rozsahu, bez akýchkoľvek dramatických veľkoplošných zásahov. Na účely ochrany tejto vzácnej lokality tu bola v polovici 20. storočia zriadená mestská pamiatková rezervácia.

Námestie lemujú z východnej, západnej a južnej strany meštianske domy gotického charakteru, spravidla renesančne, barokovo, alebo klasicisticky upravené. Uprostred stojí pôvabná goticko-renesančná budova niekdajšej mestskej radnice zo začiatku 16. storočia, dnes priestor historickej expozície venovanej dejinám mesta Bardejov.

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je rímskokatolícka Bazilika sv. Egídia, situovaná v severnej časti námestia. Najstaršia časť tejto veľkolepej trojloďovej stavby pochádza z 15. storočia. V interiéri dominuje súbor 11 gotických krídlových oltárov z 15. storočia, z ktorých niektoré súčasti sú považované za vrcholné európske rezbárske diela svojho druhu.

V bezprostrednej blízkosti chrámu stojí ďalšia vzácna pamiatka – renesančná budova bývalého humanistického gymnázia. Latinská mestská škola bola založená v roku 1538. Rektorom sa stal Leonard Stöckel, významný reformačný teológ a žiak Martina Luthera, pod ktorého vedením dosiahla škola mimoriadnu povesť a kvalitu. Školské hry tu patrili medzi prvé zárodky divadelníctva na Slovensku. Gymnázium zaniklo v roku 1775. Na priečelí budovy vynikajú veľké slnečné hodiny.

Takmer všetky meštianske domy na námestí slúžili aj na obchodné účely. Reprezentačné miestnosti boli zdobené kamenárskou a maliarskou výzdobou a vstupy do budov honosnými portálmi. Mnohé z domov si dodnes zachovali pôvodný gotický ráz.

K najzaujímavejším patria Gantzaughov dom (č. 13), zdobený rokokovou maľbou, Mestský dom (č. 16), postavený na zlúčenom priestore niekdajších troch gotických domov, dom č. 26 s rokajovou maľbou Korunovania Panny Márie, Vínny dom (č. 42) s mestskými vínnymi pivnicami zo 14. storočia, či Rhodyho dom v juhozápadnom rohu námestia, nápadne sa od všetkých odlišujúci vonkajšou klenutou stĺpovou chodbou – podlubím.

Pred bazilikou stojí socha sv. Floriána. Baroková kamenná podobizeň patróna hasičov bola postavená na pamiatku požiaru, ktorý v roku 1774 zničil mesto.

Z ďalších klenotov historického jadra mesta hodno spomenúť predovšetkým Synagógu Bikur Cholim na Kláštorskej ulici, objekt bývalého františkánskeho kláštora s Kostolom sv. Jána Krstiteľa, Katov dom na Veternej ulici, či jednu z najstarších stavebných pamiatok vôbec – Lampový stĺp v záhrade Starej nemocnice, pod ktorým kedysi bardejovský kat stínal hlavy odsúdeným.

Špecifickým znakom Bardejova je mestský fortifikačný systém. Jedno z najlepších stredovekých mestských opevnení na Slovensku dnes patrí k najzachovalejším v Európe. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1352, kedy kráľ Ľudovít I. nariadil mesto obohnať hradbami, spevniť baštami a uzavrieť nedobytnými bránami.

Hradobný múr s bránami, baštami a vodnou priekopou bol postupne zosilnený ochodzou, predsunutou parkánovou líniou a vonkajším priekopovým múrom. Vstupné brány boli chránené padacím mostom a od 16. storočia aj predsunutým kruhovým predbráním – barbakánom. Brány boli štyri a kvôli riziku napadnutia sa každý deň do mesta vchádzalo inou. O tom, ktorou bránou sa bude vchádzať, bolo rozhodnuté vždy ráno v daný deň.

Dodnes stoja Hrubá, Malá, Prašná, Kláštorná, Školská, Severná, Renesančná, Pravouhlá, ČervenáVeľká bašta. Zo štyroch brán sa najlepšie zachovala Dolná, ktorej drevený padací most bol v roku 1821 nahradený kamenným. Z veľkej časti viditeľná je aj Horná brána s barbakánom a kamenným mostom.

V roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejov spolu s objektom židovského suburbia zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Viac info:
wikipedia.org