Drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša z roku 1775 je považovaný za jeden z najkrajších zrubových chrámov východného obradu v Karpatoch. Kostol sa dnes nachádza v Múzeu ľudovej architektúryBardejovských Kúpeľoch (6 km severne od Bardejova), kam bol v roku 1967 prevezený z obce Zboj, ležiacej na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí.

V čase druhej svetovej vojny sa dedinka Zboj ocitla v centre najväčších bojov, následkom čoho bola spolu s kostolíkom veľmi zničená. Aj keď bol chrám neskôr opravený, miestni obyvatelia si postupom času postavili nový – murovaný. Pôvodný drevený chrám bol rozobratý, prenesený a opätovne postavený v Bardejovských Kúpeľoch.

Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. Vstup je zo západnej strany.

Nad hlavnou vežou je strieška namiesto cibule, kónus a trojramenný jednoduchý kríž. Nad loďou a svätyňou je podobné ukončenie.

V chráme je jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. storočia. Má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje štyri hlavné ikony a to sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Troch hierarchov (sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho a sv. Gregora Naziánskeho).

Cárske dvere sú zdobené šiestimi medailónmi so štyrmi evanjelistami a dvomi výjavmi Zvestovania.

Druhý rad obsahuje ikony sviatkov, kde uprostred radu je Posledná večera. Tretí rad s apoštolmi má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza.

Štvrtý rad s prorokmi pozostáva z dvanástich medailónov, usporiadaných do troch poloblúkov. Vrch ikonostasu tvorí Kalvária s Ukrižovaným Kristom zo 17. storočia, po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom, avšak atypicky na opačných stranách.

Podstatná časť ikonostasu pochádza z 18. storočia, niektoré ikony (sv. Mikuláš, Ukrižovanie) sú zo 17. storočia.

V súčasnosti sa v tomto kostolíku slúžia bohoslužby pre pravoslávnych veriacich, a to každú nedeľu o 9.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel